top of page

มุ้งลวดนิรภัย Majestec by Huator

ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานประเทศออสเตรเลีย

Test Huator banner1.jpg

1. การทดสอบแรงอัดกระแทก ด้วยลูกตุ้มหนัก 42 กก. (Dynamic impact test) ตามมาตรฐาน AS 5041-2003

Test Huator banner4.jpg
Test Huator banner3.jpg
bottom of page